Každý závodník, který se registruje a nastoupí do závodu, prohlašuje, že:

 1. se účastní závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání závodu (před během, při běhu a po běhu),
 2. jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu., že se závodu účastní na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá sám za svoji fyzickou kondici a způsobilost.
 3. v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,
 4. je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo turistických ruchem,
 5. je seznámen s trasou a jejich specifiky (terén, průběh veřejnými turistickými trasami apod.)
 6. bere na vědomí, že je třeba na pozemních komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu, po silnicích běžíme vpravo
 7. se zavazuje dodržovat pravidla fair-play,
 8. se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví,
 9. je srozumněn s právem pořadatele na zrušení závodu či jeho přerušení z důvodu zásahu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie),
 10. je srozumněn s právem pořadatele na změnu trasy bez povinnosti ohlásit takovou změnu předem,
 11. souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.
 12. bude respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při něm a bezprostředně po něm.
 13.  pokud mu je méně než 18 let, má k účasti v závodu řádný souhlas svého zákonného zástupce.